Giới thiệu qua các chức năng Reset trên web:

1. Reset thường
- Reset chỉ mất zen ( point ít hơn , level cao hơn )

2. Reset Vip
- Chỉ mất Gcoin ( hay Gcoin KM ) - Point nhiều , level thấp hơn rs thường

3. Reset đua top

- Chỉ mất Gcoin ( hay Gcoin KM ) - Reset ảo, không tăng Reset thực, chỉ tăng số lần thực hiện để ta đi reset.
Áo dụng cho Đua top

4. Úp reset.
- Hiêu qua là lười cầy, không có thời gian, thì mua số lần reset.
Số lần Úp không áp dụng cho bất cứ đua top nào cả

Để đua top hiệu quả thì sau khi Max Reset ngày, các bạn sử dụng Reset Đua Top để tham gia

View more latest threads same category: